Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2012

മദ്യപാനി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മദ്യപാനം നിര്‍ത്താം.....

ഭാരതമൊട്ടാകെ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളെ മദ്യപാന മുക്തരാക്കിയ  ഒരത്യപൂര്‍വ സിധൌഷദം
 ആണ് സുരര്‍ (നാഷമുക്തി ചൂര്‍ണ)വളരെ പെട്ടെന്ന് മദ്യപാനം നിര്‍ത്താനും അതുവഴി കുടുമ്പത്തില്‍ ശന്തോശം കൊണ്ടുവരാനും ഈ മരുന്നിനു സാധിക്കുന്നു. പ്രതേക രുചിയോ, നിറമോ, മണമോ, ന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഈ മരുന്ന സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ കലര്‍ത്തി മദ്യപാനി അറിയാതെ തന്നെ നല്‍കുവാന്‍ സാധിക്കും. രാവിലെയോ ഉച്ചക്കോ വൈകുന്നേരമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം മരുന്ന നല്‍കിയാല്‍ മതി. രാവിലെ നല്‍കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇറച്ചി, മീന്‍ കറികളില്‍ നല്‍കരുത്. പച്ചക്കറികളിലും ചായ,ഹോര്‍ലിക്സ് എന്നിവയിലും കലര്‍ത്തി നല്‍കാം.

 ഭാരത സര്‍ക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം നേടിയ ഈ മരുന്നിനു യാതൊരു പാര്‍ശ്വ ഫലങ്ങളും  ഇല്ല. വളരെ വേഗത്തില്‍ മരുന്ന ശരീരത്തില്‍ ലയിച്ചു ചേരുകയും മദ്യത്തോട് വിരക്തി തോന്നിതുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. മദ്യപാനി അറിയാതെ ആണ് മരുന്ന് നല്കുന്നെതെങ്ങില്‍ മദ്യപാനം പൂര്‍ണ്ണമായും  നിര്ത്ഹിയത്തിനു ശേഷവും ഈ വിവരം അയാളെ അറിയിക്കതിരിക്കുന്നതാണ്  നല്ലത്. നല്ല ക്ഷ്ഹീനം ഉള്ള വ്യക്തി ആണെങ്കില്‍ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച പാക്കറ്റിലെ പകുതി വീതം നല്‍കുക. പിന്നീട …

AJWAIN FOR WEIGHT LOSS

There is a trend in the supplement world toward herbal weight loss. Many people assume that an herbal supplement is automatically safe, and that isn't true. Compound that with the fact than some people ascribe fat-burning or appetite-suppressant qualities to whatever herb happens to be in vogue, and you end up with many disappointed dieters with empty wallets. Ajwain is one such herb. No reputable source makes any weight-loss claims in connection with it, yet people still turn to it in the quest for a leaner body.
Ajwain  Ajwain, also known as Bishop's Weed, has been used as a cooking spice in the Middle East, India and China for centuries. The plant itself is a small shrub with fine hairs, but the small, ridged, brown seed is the part used for cooking. The taste is said to be spicy and bitter, and although ajwain has been used for a long time, it is not widely traded outside its native area.
UsesBesides being a cooking spice, ajwain has been used in Ayurvedic and Unani medicine.…

What Are the Health Benefits of Raihaan (Holy Basil)

Holy basil, Raihan In Unani Medicine , tulsi, has been used for thousands of years in traditional medical systems throughout the world, but particularly in the ancient Indian medical systems of Siddha, Ayurveda and Unani. The various medical applications claimed in ancient texts are still under review with modern scientific methods, but preliminary findings seem to support many of these claims.
 IdentificationHoly basil is known as the "queen of herbs" in India. Botanists identify it as Ocimum sanctum, Ocimum tenuifl orum, and Ocimum gratissimum. The holy basil species belong to the Lamiaceae/Labiatae mint family and are considered cousins of the more familiar sweet basil typically used in making pesto. The leaves of the holy basil varieties range in color from light green to dark purple and the flowers from white to reddish purple. The plants are highly aromatic and possess hints of lemon, cloves, peppermint and licorice along with their own distinct flavors and scents. Holy…

Unani Medicine - Growth in India

Unani may have disappeared from the country of its origin, but it has found root in India. Arab traders who entered through the Western Ghats long before Moghuls, introduced Unani here. The Khiljis, Tughlaqs and the Mughal emperors provided state patronage to Unani scholars and even employed some as court physicians. 

Unani experienced its heyday between 13th and 17th centuries with the contributions of Abu Bakr bin Ali Usman Ksahani, Sadruddin Damashqui, Ali Geelani, Akbal Arzani and Mohammad Hashim Alvi Khan. They subjected Indian drugs to clinical trials and added numerous native drugs to their own system, further enriching its treasures. 

The British period saw the strictest restrictions imposed on any system of treatment other than allopathy. But despite these and the suspension of all aid to Unani institutions, the system survived due to the commitment of Hakims like Ajmal Khan. Ajmal Khan, who also served as the president of Indian National Congress in 1921, was a Unani physician…

Chronic Bronchitis - Prevention and Cure Through Unani Medicine

The bronchi are air passages connecting the windpipe (trachea) with the sacs of lungs (alveoli), where oxygen is taken up by blood. Bronchitis is an inflammation of bronchi causing excessive mucus production and swelling of the bronchial walls. Chronic bronchitis is the term applied when coughing and sputum continues for 2-3 months and returns each year for at least two years generally lasting slightly longer each time. According to the Unani system of medicine ‘Sual’ or cough is an act by which body tries to remove the irritating substances from organs (lungs). The act of cough is performed by contraction and relaxation of chest muscles and diaphragm. Sometimes chronic bronchitis is associated with airflow obstruction and may be associated with breathlessness. Causes According to Unani system of medicine, chronic bronchitis is caused due to accumulation of excessive phlegm in the respiratory system that causes irritation to the sacs of the lung thereby resulting in cough. The incidence …

Our Special Treatments